Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

MİSYON

Sorunları doğru kişiler, doğru deneyim ve doğru teknoloji ile çözerek her müşterinin en güvenilir tedarikçisi olmaya çalışıyoruz. Değer sunmak birinci önceliğimiz. Yenilikçi proses ve su arıtma çözümlerimiz, operasyonel verimliliği, üretkenliği ve verimi artırırken su ve enerji kullanımını ve hammadde israfını azaltarak sürdürülebilirliği destekler.

VİZYON

KAMONO vizyonu, yenilikçi proses çözümleri ve su arıtma çözümleri ile müşterilerimizin başarısını sağlamaktır. Gerçek sürdürülebilirlik ve operasyonel verimliliğin herkesin hayal edebileceğinden daha etkili bir şekilde sunulduğu ve belgelendiği bir dünya için çalışmaktan gurur duyuyoruz.

Stratejik Hedefimiz

Sürdürülebilirlik, stratejimizin ve müşterilerimiz için nasıl değer yarattığımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bununla birlikte ortaklarımızdan da sürdürülebilir operasyonlar taahhüt etmelerini bekliyoruz. Çözüm bulmak ve sürdürülebilir ve müreffeh bir topluma katkıda bulunmak için kimya uzmanlığımızı kullanmak istiyoruz.

Sürdürülebilir bir dünya inşa etme konusundaki küresel ortak bilincimiz, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SKH'lar) ifade edilmektedir. Bu bize Kamono'nun şu anda bu hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu ve gelecekte daha da büyük etki yaratmak için nasıl daha fazla geliştirebileceğimizi değerlendirmek için ortak bir çerçeve sunuyor. Kamono, sürdürülebilirlik odağını beş SKH aracılığıyla oluşturuyor.

Hedeflerimiz

 • 2030’a kadar herkesin güvenilir ve erişilebilir içme suyuna evrensel ve eşit biçimde erişiminin güvence altına alınmasına katkı sağlamak
 • 2030’a kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı küresel olarak ciddi ölçüde artırarak su kalitesinin yükseltilmesine destek olmak.
 • Güvenilir şekilde arıtılmış atıksu oranını arttırmak.
 • 2030’a kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, su kıtlığı sorununu çözmek için sürdürülebilir tatlısu tedarikinin sağlanması ve su kıtlığından muzdarip insan sayısının önemli ölçüde azaltılmasına fayda sağlamak
 • Su stresinin düzeyi: kaynaklardan çekilen tatlı suyun mevcut tatlısu kaynaklarına oranına katkı sağlamak.

Hedeflerimiz

 • Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasılada yıllık en az yüzde 7 oranında büyüme hedefine katkı sağlanması.
 • Yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ve çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme aracılığıyla ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesini hedeflemek.
 • Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’na uygun olarak ekonomik büyümenin çevrenin bozulmasından ayrıştırılması için çaba göstermek.
 • Çocuk işçiliğin ve zorla çalıştırılmanın önüne geçilmesi.
 • Çalışanların haklarının korunması ve özellikle kadın göçmenler olmak üzere göçmen işçiler ve güvencesiz işlerde çalışan insanlar dâhil bütün çalışanlar için güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

Hedeflerimiz

 • Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin 10 Yıllık Çerçeve Programı’nın uygulanmasına katkı sağlamak.
 • 2030’a kadar doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanmasına katkı sağlamak.
 • 2030’a kadar perakende sektörü ve endüstriyel atığının yarıya indirilmesine fayda sağlamak.
 • Üzerinde anlaşmaya varılan uluslararası çerçevelere uygun olarak kimyasalların ve tüm atıkların yaşam döngüleri boyunca çevresel olarak sağlam biçimde yönetimlerinin sağlanması ve bu kimyasalların ve atıkların insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemek için havaya, suya ve toprağa karışmalarının önemli ölçüde azaltılması.
 • Ulusal politikalar ve öncelikler doğrultusunda sürdürülebilir olan kamu ihalesi uygulamalarının desteklenmesinin önünün açılması.

Hedeflerimiz

 • İklim değişikliği ile ilgili bilinci desteklemek.
 • İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine katkı sağlamak.

Hedeflerimiz

 • 2030’a kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, kimyasal atıklar dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılmasına katkı sağlamak.
 • Her düzeyde geliştirilmiş bilimsel işbirliği aracılığıyla denizlerde oluşan müsilaj etkilerinin ele alınması ve en aza indirgenmesi için yapılan çalışmalara fayda sağlamak.
 • Deniz ekosistemin korunması ve düzeltilmesine katkı sağlamak.